Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik a várandós nővel erőszakoskodó volt honvéd büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sabb bün­te­tést kért az ügyész­ség annak a volt hon­véd­nek az ügyé­ben, aki tar­ta­lé­kos kikép­zé­se alatt köze­le­dett erő­sza­ko­san, sze­xu­á­lis cél­lal egy váran­dós nő felé.

2022 decem­be­ré­ben emelt vádat a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy volt önkén­tes kato­na ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2023. ápri­lis 06-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki a vád tár­gyá­vá tett nemi élet elle­ni bűn­cse­lek­mény­ben, ame­lyért őt 6 év bör­tön­bün­te­tés­sel, vala­mint mel­lék­bün­te­té­sül 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­sal sújtotta.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő tar­ta­lé­kos terü­let­vé­del­mi kikép­zés­re tör­tént behí­vá­sá­nak ideje alatt, 2022. júni­us 20-án dél­után Mis­kol­con egy váran­dós nőt köve­tett, majd egy lép­csőn mögé lépve őt a föld­re húzta és foj­to­gat­ni kezd­te. Ezután a sér­tet­tet a lép­cső mel­let­ti erdős rész­re behúz­ta és sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akart végez­ni vele. A nőnek azon­ban sike­rült fel­hív­nia a segély­hí­vó köz­pon­tot, ezért az elkö­ve­tő a hely­szín­ről elme­ne­kült. Az erő­sza­kos, úton­ál­ló jel­leg­gel elkö­ve­tett cse­lek­mény során a sér­tett több hor­zso­lá­sos, könnyű sérü­lést szenvedett.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen a kato­nai ügyész a vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb, fegy­ház foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó fel­emelt tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­té­sért illet­ve hosszabb idő­tar­ta­mú mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. Az elkö­ve­tő és védő­je ugyan­ak­kor eny­hí­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csá­nál a ter­helt­re kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát, vala­mint a védel­mi fel­leb­be­zé­sek elutasítását.

A volt kato­na tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye jog­erős befejezését.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-egy-ferfi-szexualis-eroszak-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-varandos-not-megtamado-volt-katona-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-varandos-not-miskolcon-megtamado-ferfi-ellen-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/