Főoldal » Hírek » Őrizetben egy férfi szexuális erőszak miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy 35 éves férfi ellen. A férfi egy váran­dós nőt sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zott. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. júni­us 20-án, 17 óra­kor, Mis­kol­con, egy váran­dó­sá­gá­nak 23. heté­ben járó nő mun­ka­he­lyé­ről tar­tott haza­fe­lé. Miu­tán leszállt az autó­busz­ról, egy lép­cső felé indult, de a férfi követ­te, Ami­kor a sér­tett a lép­csőn meg­állt, az elkö­ve­tő mögé lépett, hátul­ról átölel­te, lehúz­ta a föld­re és a nya­ká­nál fogva foj­to­gat­ta azért, hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni.

A nő az erő­szak elle­né­re han­go­san segít­sé­gért kia­bált, amire a férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet elkezd­te a lép­cső mel­lett talál­ha­tó erdős rész­re húzni, köz­ben pedig avart tömött a szá­já­ba. A sér­tett ekkor átme­ne­ti­leg abba­hagy­ta a kia­bá­lást, ezt tapasz­tal­va a férfi elen­ged­te a fejét és a szá­ját, arc­cal a sér­tett lábai irá­nyá­ba a mell­ka­sá­ra ült és miu­tán az alsó­tes­tét lemez­te­le­ní­tet­te, a nemi szer­vét fog­dos­ta. A sér­tett folya­ma­to­san ellen­állt és köz­ben sike­rült fel­hív­nia a segély­hí­vó köz­pon­tot. Az elkö­ve­tő ettől meg­ijed­ve abba­hagy­ta cse­lek­mé­nyét, elvet­te a sér­tett tele­fon­ját, vala­mint a tás­ká­ját – ame­lye­ket később eldo­bott – és futva elme­ne­kült.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya mun­ka­tár­sa­i­nak gyors és szak­sze­rű intéz­ke­dé­sei hamar ered­mény­re vezet­tek, és a fel­de­rí­tést köve­tő­en már más­nap azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a táma­dót. A rend­őr­ség a férfi elő­ál­lí­tá­sa után a nyo­mo­zást áttet­te a nyo­mo­zó ügyész­ség­re.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd ma gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját közöl­te vele.

Az elkö­ve­tő az őri­zet elren­de­lé­se és a gya­nú­sí­tás köz­lé­se ellen panasszal élt, tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Az ügyész­ség – tekin­tet­tel a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra, a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ké­re, vala­mint arra figye­lem­mel, hogy a ter­helt jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken biz­to­sí­tott legyen – indít­ványt tesz a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra.