Főoldal » Hírek » Vádemelés a várandós nőt Miskolcon megtámadó férfi ellen - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a volt kato­na ellen a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Tanácsánál.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 35 éves férfi 2022. júni­us 20-án, dél­után, Mis­kol­con, egy váran­dós nőt köve­tett, majd egy lép­csőn mögé lépve, lehúz­ta a föld­re, és foj­to­gat­ni kezd­te. A férfi behúz­ta a sér­tet­tet a lép­cső mel­let­ti erdős rész­re és sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akart vele végez­ni, de a nőnek eköz­ben sike­rült fel­hív­nia a segély­hí­vó köz­pon­tot, ezért az elkö­ve­tő elmenekült.

A cse­lek­mény során a sér­tett több hor­zso­lá­sos, könnyű sérü­lést is szenvedett.

A gát­lás­ta­lan módon, úton­ál­ló jel­leg­gel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény terv­sze­rű­sé­gé­re utal, hogy a férfi huza­mo­sabb ideig, a mun­ka­he­lyé­től követ­te a sér­tet­tet, majd a hely­szín­ről futva mene­kü­lő, sötét nap­szem­üve­get és base­ball sap­kát vise­lő elkö­ve­tő idő­köz­ben – azo­no­sí­tá­sá­nak meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben – ruhá­za­tot cserélt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő őri­ze­tét és ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát. A férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az önkén­tes terü­let­vé­del­mi tar­ta­lé­kos sza­kasz­ve­ze­tő jog­vi­szo­nyát az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott három napon belül megszüntették.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a – jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a bíró­ság ítél­je 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és ugyan­ennyi ideig tartó köz­ügyek­től eltil­tás mellékbüntetésre.

A vád­lott­ról az elkö­ve­tést köve­tő­en, a biz­ton­sá­gi kame­rák által rög­zí­tett fotók a köz­le­mény mel­lék­le­té­ben, míg az ügy­ben koráb­ban – vide­ó­val – kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-egy-ferfi-szexualis-eroszak-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-varandos-not-megtamado-volt-katona-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/