Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a várandós nőt megtámadó volt katona - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kato­na 2022. júni­us 20-án dél­után Mis­kol­con egy 30 év körü­li, váran­dós nőt követ­te, majd egy lép­csőn mögé lépve, lehúz­ta a föld­re, és foj­to­gat­ta. A férfi behúz­ta a sér­tet­tet a lép­cső mel­let­ti erdős rész­re és sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akart vele végez­ni, de a nőnek sike­rült fel­hív­nia a segély­hí­vó köz­pon­tot, ezért az elkö­ve­tő elmenekült.

A cse­lek­mény során a sér­tett több test­tá­ján hor­zso­lá­sos, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gát­lás­ta­lan módon elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény terv­sze­rű­sé­gé­re utal, hogy a férfi huza­mo­sabb ideig, a mun­ka­he­lyé­től követ­te a sér­tet­tet, majd a hely­szín­ről futva mene­kü­lő, sötét nap­szem­üve­get és base­ball sap­kát vise­lő elkö­ve­tő idő­köz­ben – azo­no­sí­tá­sá­nak meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben – ruhá­za­tot cserélt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­tet­len elő­éle­tű – azon­ban a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban sze­rep­lő – 35 éves fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az önkén­tes terü­let­vé­del­mi tar­ta­lé­kos kato­na jog­vi­szo­nyát teg­nap megszüntették.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a férfi jelen­lé­te csak sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tást a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­nek vagy befo­lyá­so­lá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés és a szö­kés veszé­lye indokolja.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hozott mai vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/orizetben-egy-ferfi-szexualis-eroszak-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/