Főoldal » Hírek » Másodfokon súlyosabb büntetés az autós üldözés során súlyos sérülést okozó vádlottal szemben - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­vel súlyo­sí­tot­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki hara­go­sát gép­ko­csi­val üldö­ző­be vette, majd annak gép­ko­csi­ját az útról leszo­rít­va a sér­tett súlyos sérü­lé­sé­vel járó bal­ese­tet okozott.

A vád sze­rint a 32 éves férfi lakó­he­lyén - egy Pest megyei tele­pü­lé­sen - 2017. szep­tem­be­ré­ben két csa­lád­tag­ja tár­sa­sá­gá­ban gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett, ami­kor meg­pil­lan­tot­ta a szin­tén gép­ko­csi­val köz­le­ke­dő egyik roko­nát, aki­vel hara­gos viszony­ban állt. A vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­já­val a sér­tet­tet üldöz­ni kezd­te, majd miu­tán utol­ér­te, gép­ko­csi­já­val a sér­tet­ti gép­ko­csi bal hátsó sar­ká­nak ütkö­zött. Utób­bi az ütkö­zés hatá­sá­ra meg­pör­dült, az út mel­let­ti árok­ba csa­pó­dott és fel­bo­rult. A vád­lott a hely­szín­ről meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül tovább­haj­tott. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­ház­ba, ahol éle­tét a gyors műté­ti beavat­ko­zás men­tet­te meg. Sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal jártak.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A íté­let ellen, annak súlyo­sí­tá­sa iránt az ügyész fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a vád­lot­tat - a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel hal­ma­zat­ban - segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­ben is bűnös­nek mond­ta ki, ezért az első­fo­kon kisza­bott bün­te­té­sét 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.