Főoldal » Archív » Másodfokú ítélet a szomszédját agyonverő férfival szemben

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a vád­lot­tat, aki idős szom­széd­ját fej­szé­vel agyon­ver­te, majd egyes érték­tár­gya­it eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A 28 éves túro­nyi férfi 2016. május köze­pén a 81 éves, német állam­pol­gár­sá­gú szom­széd­já­nak házá­hoz tar­to­zó mel­lék­épü­let­ből műsza­ki cik­ke­ket kívánt eltu­laj­do­ní­ta­ni. A sér­tett a vád­lot­tat ész­re­vet­te, aki ezért a sér­tett fejé­re a nála lévő fej­szé­vel több ütést mért. A sér­tett éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott a ház­ból pénzt, okira­to­kat, és ingó­sá­go­kat tulaj­do­ní­tott el.

A Pécsi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés­ből leg­ko­ráb­ban 30 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­tés végett fel­leb­be­zett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét akként vál­toz­tat­ta meg, hogy az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből tör­té­nő fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évre eny­hí­tet­te.