Főoldal » Hírek » Másra akarta fogni a balesetet - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­zés köz­ben autó­já­val elso­dort egy moto­rost, majd tovább­haj­tott. Később a rend­őr­sé­gen meg­pró­bál­ta úgy beál­lí­ta­ni, mint­ha autó­ját ellop­ták volna a bal­eset előtt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2018. augusz­tus 2-án, a haj­na­li órák­ban Fóton vezet­te a gép­ko­csi­ját. Hala­dá­sa során egy teher­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett annak elle­né­re, hogy vele szem­ben motor­ke­rék­pá­ros köz­le­ke­dett. Az elkö­ve­tő a teher­au­tó elő­zé­se során elso­dor­ta a moto­rost. Ami­kor pedig ész­lel­te a bal­ese­tet nem állt meg, hanem gyor­sít­va elhagy­ta a helyszínt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a motort veze­tő sér­tett bal lábát comb­ból ampu­tál­ni kellett.

Később, a dél­utá­ni órák­ban az elkö­ve­tő bement a rend­őr­ség­re érdek­lőd­ni, hogy nem történt-e bár­mi­lyen sza­bály­sér­tés a kocsi­já­val. Állí­tá­sa sze­rint ugyan­is még előző nap esté­jén azt vala­ki ellop­ta, de később a bal­eset után meg­ta­lál­ta úgy, hogy az ele­jén idő­köz­ben sérü­lés keletkezett.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az autót veze­tő férfi ellen.