Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Maszk nélkül verekedett - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal vádol­ja azt a fér­fit, aki meg­ver­te egy áru­ház biz­ton­sá­gi őrét, ami­ért az szóvá tette, hogy a férfi nem visel maszkot.

A vád­irat sze­rint a férfi és élet­tár­sa 2020 nya­rán egy pécsi üzlet­ben vásá­rol­tak, azon­ban a jár­vány­ügyi elő­írá­sok elle­né­re nem visel­tek masz­kot. Ami­kor ezt a biz­ton­sá­gi őr ész­lel­te, fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy húz­za­nak maszkot.

A vád­lott és a biz­ton­sá­gi őr között szó­vál­tás ala­kult ki, a vád­lott han­go­san szi­dal­maz­va az őrt azt közöl­te, hogy ő aller­gi­ás a maszk­ra, és orvo­si ira­tok­kal tudja bizo­nyí­ta­ni, hogy nem kell azt hordania.

Mind­ezek miatt a biz­ton­sá­gi őr távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki újra han­go­san kia­bál­ni kez­dett, és mielőtt elhagy­ta volna az üzle­tet, ököl­lel meg­ütöt­te az őrt.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott, ami alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen. A férfi cse­lek­mé­nye garáz­da­ság vét­sé­gé­nek minő­sül, ami­ért két sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.