Főoldal » Archív » Maszkban fosztotta ki az idős asszonyt Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt őri­zet­be véte­le alatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 34 éves - több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű - kapos­vá­ri fér­fit, aki kifosz­tott egy idős asszonyt Kaposváron.

A jár­vány­ügyi hely­zet miatt masz­kot vise­lő vád­lott azzal csen­ge­tett be az idős asszony­hoz Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, hogy az önkor­mány­zat­tól hozott pénzt, előt­te azon­ban fel kel­le­ne vál­ta­ni a nála lévő nagy cím­le­tű bank­je­gyet. A sér­tett a kérés­nek ele­get tett, így fel­fed­te az elkö­ve­tő előtt, hogy hol tárol­ja értékeit.

A vád­lott ezután egy pohár vizet kért, ezért a sér­tett kiment a kony­há­ba, így a férfi aka­dály­ta­la­nul el tudta venni az asszony meg­ta­ka­rí­tott 93.000 forint kész­pén­zét, majd kisza­ladt a lakás­ból. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók azon­ban a köz­te­rü­le­ti biz­ton­sá­gi kame­rák segít­sé­gé­vel azo­no­sí­ta­ni tud­ták a vád­lot­tat, akit rövid időn belül elfogtak.

A Kapos­vá­ri Járás­bír­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fit – aki 2020 feb­ru­ár­já­ban sza­ba­dult koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből – az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és ezért vele szem­ben 3 év 4 hónap fegy­ház­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is. Az íté­let nem jogerős.