Főoldal » Hírek » Maszkokat, kézfertőtlenítőt akart lopni - bíróság elé állították

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki a veszély­hely­zet alatt masz­ko­kat és kéz­fer­tőt­le­ní­tőt akart ellop­ni munkahelyéről.

A férfi por­tás­ként dol­go­zott egy hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás­sal is fog­lal­ko­zó cég­nél, ahol nagyobb mennyi­ség­ben rak­tá­roz­tak egész­ség­vé­del­mi eszközöket.

A férfi még az ország­ban elren­delt veszély­hely­zet ideje alatt éjsza­ka kikap­csol­ta a riasz­tót, majd a rak­tár­he­lyi­ség­ből a gép­ko­csi­já­ba rakott külön­bö­ző áru­kat, köz­tük több szá­zas nagy­ság­rend­ben masz­ko­kat, vala­mint több liter­nyi kéz­fer­tőt­le­ní­tőt is, melyek érté­ke meg­ha­lad­ta az egy­mil­lió forintot.

Reg­gel a rako­mánnyal a telep­he­lyet már nem tudta elhagy­ni, mert ellen­őriz­ték, így kide­rült a lopás.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.