Főoldal » Hírek » Meg akarta állítani a vonatot, majd megdobálta az ablakait - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi a síne­ken sétált, vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rít­ve a vona­tot, majd a vonat abla­ka­it is megdobálta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 35 éves len­gyel állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2022 máju­sá­ban, Moson­ma­gyar­óvár kül­te­rü­le­tén, a Hegyeshalom-Győr között húzó­dó vas­út­vo­na­lon állt a sín­pár közé azért, hogy a köze­le­dő sze­mély­vo­na­tot meg­ál­lít­sa. A moz­dony­ve­ze­tő 140 km/h sebes­ség­ről vész­fé­ke­zett, hogy ne üsse el a ter­hel­tet, aki a vonat elől fél­re­ug­rott. A férfi fel akart száll­ni a vonat­ra, és mikor tapasz­tal­ta, hogy az ajtó­kat nem nyit­ják ki neki, elkezd­te kővel dobál­ni a sze­rel­vény abla­ka­it. Az elkö­ve­tő a sze­mély­vo­nat nyolc abla­kát és egy ajtó­ab­la­kot dobott be, miköz­ben a bent ülő uta­sok pró­bál­tak a bere­pü­lő kövek elől félrehúzódni.

A férfi ezt köve­tő­en mind­két csuk­ló­ját meg­vág­ta, és véré­vel a moz­dony szél­vé­dő­jé­re a „HELP” fel­ira­tot írta.

A vona­ton a moz­dony­ve­ze­tőn kívül 25-30 utas és jegy­vizs­gá­ló tar­tóz­ko­dott, akik­nek a testi épsé­ge veszély­be került a vád­lott maga­tar­tá­sa miatt. A dobá­lás a vonat­ban több mint 3,4 mil­lió Ft kárt okozott.

Az eljá­rás során a férfi véré­ből kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő ható­anya­got mutat­tak ki, tette elkö­ve­té­se­kor bódult álla­pot­ban volt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.