Főoldal » Archív » Meg akarta ölni, ezért baltával támadt alvó barátnőjére

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szé­kes­fe­hér­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki Kör­nyén, egy hét­vé­gi ház­ban bal­tá­val támadt alvó barát­nő­jé­re.

Az elkö­ve­tő 2017 ápri­li­sá­ban, egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, ezt köve­tő­en több alka­lom­mal talál­koz­tak. A vád­lott és a sér­tett 2017. augusz­tus 6. nap­ján, az esti órák­ban Kör­nyén, egy hét­vé­gi ház­ban talál­koz­tak. A vád­lott nem tudta elfo­gad­ni, hogy a sér­tett csu­pán barát­ként tekint rá, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli. Miu­tán a sér­tett elaludt, a vád­lott egy 30 cm hosszú­sá­gú bal­tá­val a fejét több­ször meg­ütöt­te. A férfi úgy vélte, hogy a sér­tett meg­halt, ezért a hely­színt elhagy­ta. A vád­lott az esti órák­ban fel­ad­ta magát a rend­őr­sé­gen. A bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­re érke­ző rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a sér­tett még él, majd a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­sek a sér­tett éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ték, a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nya miatt a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te volna.

Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 2017. augusz­tus 9. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, továb­bá arra, hogy a vád­lot­tat fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az aláb­bi olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt:

https://ugyeszseg.hu/a-fougyeszseg-inditvanyozta-a-baratnojet-bantalmazo-ferfi-elozetes-letartoztatasat/.