Főoldal » Archív » Meg akarta tréfálni a barátját, azonban életveszélyes sérülést okozott

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken

A vád­lott 2017. janu­ár ele­jén több napig ven­dé­ges­ke­dett a sér­tett tisza­gyu­la­há­zi csa­lá­di házá­ban, ahol velük együtt volt még egy közös barátjuk.

2017. janu­ár 14-én a három férfi dél­után­tól kezd­ve egé­szen éjfé­lig ita­lo­zott, nagyobb mennyi­sé­gű bort elfo­gyasz­tot­tak, így vala­mennyi­en ittas álla­pot­ba kerül­tek. Éjfél után rövid­del a vád­lott és két barát­ja a csa­lá­di ház eme­le­ti szo­bá­já­ban tar­tóz­kod­tak, ahol szó­vál­tás ala­kult ki a sér­tett és a har­ma­dik férfi között. A vád­lott a vesze­ke­dést hall­gat­va nem a sér­tett­nek adott iga­zat, ezért elha­tá­roz­ta, hogy őt meg­ijesz­ti. Fel­vet­te a szo­bá­ban, a dohány­zó asz­ta­lon lévő nagy kony­ha­kést, oda­lé­pett a fotel­ban ülő sér­tett­hez. Meg­kér­dez­te tőle, hogy hallja-e mit mond a har­ma­dik tár­suk, köz­ben a jobb kezé­ben tar­tott kést felül­ről lefe­lé irá­nyít­va a sér­tett két comb­ja közé, az ülő­lap­ba akar­ta szúr­ni, azon­ban ittas­sá­gá­ból kifo­lyó­lag azt elvé­tet­te, a kés­sel meg­szúr­ta a sér­tett jobb combját.

A vád­lott ezt ész­lel­ve elhagy­ta a helyi­sé­get, azon­ban har­ma­dik tár­suk a sér­tett vérző sérü­lé­sét nyo­mó­kö­tés­sel látta el, majd érte­sí­tet­te a men­tő­ket. Rövid idő eltel­té­vel a vád­lott is vissza­ment bará­ta­i­hoz és ő is köz­re­mű­kö­dött a sér­tett sebé­nek ellátásában.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szen­ve­dett, mivel a kés a verő­eret átszúr­ta. A sér­tett éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád­lott által hasz­nált kés embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkalmas.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.