Főoldal » Hírek » Meg akarta védeni a termést, ezért lövöldözte a seregélyeket a balmazújvárosi férfi – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az udva­rán lévő eper­fa ter­mé­sé­nek meg­óvá­sa végett lég­pus­ká­val több mada­rat is meglőtt.

A vád­lott bal­maz­új­vá­ro­si csa­lá­di házá­nak udva­rán talál­ha­tó eper­fát rend­sze­re­sen ellep­ték a sere­gé­lyek. A férfi a tulaj­do­ná­ban lévő opti­kai irány­zék­kal ellá­tott lég­fegy­ver­rel elő­ször 2021. júni­us 25-én 17 óra­kor lőtt rá a fán lévő sere­gé­lyek­re, ame­lyek közül egy madár a szom­széd telek­re esett és ott a lövés követ­kez­té­ben elpusztult.

Ezt köve­tő­en a vád­lott 2021. júli­us 3-án ismé­tel­ten el akar­ta riasz­ta­ni a fáról a mada­ra­kat, ezért a lég­fegy­ver­rel újra lövést adott le, amely elta­lált egy sere­gélyt. A madár a szom­széd kert­jé­be esett, majd a későb­bi­ek­ben az is elpusztult.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val mind­két alka­lom­mal gerin­ces álla­tot indo­ko­lat­la­nul oly módon bán­tal­ma­zott, hogy az a mada­rak pusz­tu­lá­sát okozta.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 2 rend­be­li állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­cen Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra, továb­bá az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ül hasz­nált, irány­zék­kal ellá­tott lég­fegy­vert koboz­za el.