Főoldal » Hírek » Még nem vezetett buszt, ezért ittasan megpróbálta - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 48 éves fér­fit, aki itta­san elha­tá­roz­ta, hogy buszt fog vezet­ni Marcaliban.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban össze­ve­szett szál­lás­adó­já­val, aki nem enged­te be, ezért – nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital fogyasz­tást köve­tő­en - az esti órák­ban Mar­ca­li bel­vá­ro­sá­ban gya­lo­golt cél­ta­la­nul, végül az autó­busz állo­má­son leült egy padra nézelődni.

A ittas vád­lott a padon ülve kita­lál­ta, hogy elköt egy buszt, mivel nem veze­tett még ilyen jár­mű­vet. A férfi elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en az egyik par­ko­ló busz­hoz ment (1. kép), kinyi­tot­ta annak hátsó ajta­ját, majd a jár­mű­ben hagyott indí­tó­kulccsal enge­dély nél­kül elin­dí­tot­ta az autó­buszt és tolat­ni kez­dett vele.

A tola­tás során azon­ban a jármű mögé érke­zett egy másik autó­busz, ezért a vád­lott vissza­állt a busz ere­de­ti helyé­re és leszállt róla.

A férfi ter­vé­től tovább­ra sem állt el, kis idő múlva egy másik par­ko­ló autó­busz hátsó ajta­ját nyi­tot­ta ki (2. kép), gyúj­tást adott, de köz­ben egy sofőr meg­szó­lí­tot­ta, így gyor­san elhagy­ta a helyszínt.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben 60 nap elzá­rást sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, amely dön­tés ellen az ügyész­ég fel­leb­be­zést jelen­tett be az elzá­rás tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa végett.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság adat­gyűj­té­se során készültek.