Főoldal » Hírek » Megállás nélkül hajtott el a baleset helyszínéről, később ittasan is vezetett – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rövid időn belül a KRESZ több alap­ve­tő elő­írá­sát is meg­szeg­te.

A 24 éves vád­lott – aki „B” kate­gó­ri­ás jogo­sít­vánnyal soha nem ren­del­ke­zett – 2021. decem­be­ré­ben Nagy­ba­jom bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett az autó­já­val, ami­kor egy veze­tés­tech­ni­kai hiba miatt a ned­ves úttes­ten meg­csú­szott, és a szem­köz­ti sávba átsod­ród­va neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik sze­mély­gép­ko­csi bal olda­lá­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a másik autó meg­pör­dült, és az ere­de­ti menet­irá­nyá­val ellen­té­tes hely­zet­ben állt meg. A bal­eset­ben a vét­len sofőr autó­já­ban uta­zók – egy nő és egy gyer­mek – könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban a vád­lott anél­kül haj­tott el a hely­szín­ről, hogy a sér­tet­tek álla­po­tá­ról meg­győ­ző­dött volna.

 

A vád­lott­nak ezen túl­me­nő­en ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mivel az álta­la oko­zott bal­eset után alig három hét­tel egy másik autó­val szál­lí­tot­ta két test­vé­rét úgy, hogy előt­te sze­szes italt fogyasz­tott.

 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.

 

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készí­tet­te.