Főoldal » Archív » Megásatták vele saját sírját

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik bán­tal­maz­ták az egyi­kő­jük­nek pénz­zel tar­to­zó sér­tet­tet, majd egy erdő­ben elkezd­ték vele meg­ásat­ni saját sírját.

A 18 éves sér­tett 2017. júli­us köze­pén I. rendű vád­lott nevelt fiá­tól meg­vá­sá­rol­ta annak mobil­te­le­fon­ját, de azt csak rész­ben fizet­te ki, és a készü­lé­ket sem adta vissza, ezért a két vád­lott a 34.000 forint­tal tar­to­zó férfi kere­sé­sé­re indult.

A lakó­he­lyé­re men­tek, ahol I. rendű vád­lott rend­őr­nek kiad­va magát azzal keres­te, hogy lopás szem­ta­nú­ja volt, ezért a kihall­ga­tá­sa szük­sé­ges. Mivel nem talál­ták ott­hon, fel­hí­vat­ták az ott lévő roko­ná­val, és tovább­ra is hiva­ta­los eljá­rást szín­lel­ve talál­ko­zót beszél­tek meg vele az egyik sal­gó­tar­já­ni áru­ház parkolójába.

A talál­ko­zó során I. rendű vád­lott a gép­ko­csi­juk­hoz kísér­te a sér­tet­tet, de mivel az gya­nút fogva el akart mene­kül­ni, II. rendű vád­lott berán­tot­ta őt a gép­jár­mű­be, majd I. r. vád­lott ott­ho­ná­hoz indul­tak. Útköz­ben elvet­ték tőle a tele­font, szi­dal­maz­ták, és II. rendű vád­lott több alka­lom­mal meg is ütöt­te őt.

Ami­kor meg­ér­kez­tek a készü­lé­ket vissza­ad­ták I. rendű vád­lott fiá­nak, majd I. rendű vád­lott egy ásót és egy karót tett a gép­jár­mű­be. Ezután egy erdős terü­let­re vit­ték a sér­tet­tet, ahol kije­len­tet­ték, hogy élve elte­me­tik, ezért rápa­ran­csol­tak, hogy ássa meg a saját sír­ját. A sér­tett hozzá is fogott az ásás­hoz, köz­ben I. rendű vád­lott azt kér­dez­get­te, hogy mennyit ér az élete, majd azt köve­tel­te, hogy fizes­sen nekik fél éven keresz­tül havi 60.000 forin­tot, külön­ben meg­ölik. A sér­tett halál­fé­lel­mé­ben ígé­re­tet tett a köve­te­lés teljesítésére.

Az I. rendű vád­lott ezt köve­tő­en a bor­dá­ján ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd a vád­lot­tak a rémült fia­talt az erdő­ben hagy­ták és eltá­voz­tak a helyszínről.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, hiva­ta­los eljá­rás szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tett kísér­le­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség velük szem­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tás­ra, vala­mint a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek vise­lé­sé­re tett indítványt.

A házi őri­zet­ben lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság jár el.