Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megcsalta a férje, ezért hamisan vádolta meg - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves nő ellen hamis vád bűn­tet­te miatt, aki szend­rői ott­ho­ná­ban a fér­jét rajta kapta egy másik nővel, ezért hamis beje­len­tést tett elle­ne a rendőrségen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár végén a kora dél­előt­ti órák­ban haza­ér­ke­zett szend­rői csa­lá­di házá­ba, ahol fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben rajta kapta a fér­jét egy másik nővel. A látot­tak miatt nagyon ide­ges lett, vesze­ke­dett a fér­jé­vel, majd elhagy­ta a házat, egy köze­li roko­ná­hoz ment.

Annyi­ra fel­dúlt álla­pot­ban volt, hogy elha­tá­roz­ta, meg­bosszul­ja a fér­jét, ezért a köz­pon­ti segély­hí­vón keresz­tül fel­hív­ta a rend­őr­sé­gi ügye­le­tet. A fele­ség közöl­te, hogy előző napon a férje a közös házuk­ban bán­tal­maz­ta, össze­tör­te a beren­de­zé­si tár­gya­kat, ő azon­ban meg­szö­kött és a roko­ná­nál buj­kál. Arra is hivat­ko­zott, hogy nagyon fél attól, hogy a férje meg fogja talál­ni, ezért rend­őri segít­sé­get kér.

A beje­len­tés­re rend­őr­jár­őrök érkez­tek a vád­lott tar­tóz­ko­dá­si helyé­re, meg­hall­ga­tá­sa során azon­ban már nem állí­tot­ta, hogy a férje bán­tal­maz­ta volna, így a beje­len­tés alap­ján nem indult büntetőeljárás.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.