Főoldal » Hírek » Megdobta a buszsofőrt, súlyosításért fellebbezett az ügyészség - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést sza­bott ki egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rán úgy szállt fel az egyik buda­pes­ti busz­ra, hogy a kutyá­ján póráz és száj­ko­sár sem volt, majd az ezt szóvá tevő busz­so­főr­rel agresszí­van visel­ke­dett, és ennek során hozzá vágott egy ener­gia­ita­los dobozt. Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 23-án a reg­ge­li órák­ban a IX. kerü­let, Bor­áros téri busz­meg­ál­ló­ban úgy szállt fel az egyik busz­ra, hogy a kutyá­já­ra - az uta­zás erre vonat­ko­zó sza­bá­lyai elle­né­re - sem pórázt, sem száj­ko­sa­rat nem tett. A fel­szál­lást köve­tő­en, a vád­lott leült az egyik ülés­re, a kutya pedig fel­ug­rott a mel­let­te lévő másik ülésre.

Az autó­busz veze­tő­je ezt ész­lel­te, ezért oda­ment a vád­lott­hoz és fel­szó­lí­tot­ta őt az uta­zá­si sza­bá­lyok betar­tá­sá­ra, egy­út­tal arra kérte, hogy a kutyát vegye le az ülés­ről és tegyen rá pórázt. A vád­lott nem tett ele­get a sofőr fel­szó­lí­tá­sá­nak, hanem közöl­te vele, hogy üljön a helyé­re, vezes­sen és a saját dol­gá­val törőd­jön, majd a sofőr ismé­telt fel­szó­lí­tá­sá­ra már kife­je­zet­ten inge­rült lett és szi­dal­maz­ni kezd­te a buszvezetőt.

A sér­tett ekkor tele­fo­non érte­sí­tet­te a segély­hí­vó köz­pon­tot és rend­őri segít­sé­get kért, amit hall­va, a vád­lott végül fel­állt a helyé­ről és szit­ko­zód­va elin­dult az ajtó felé, de aztán vissza­for­dult, és meg­dob­ta a busz­so­főrt a kezé­ben lévő ener­gia­ita­los doboz­zal, ami a sér­tett olda­lát talál­ta el, tar­tal­ma pedig a sér­tett ruhá­za­tá­ra ömlött. A vád­lott ezután leszállt a busz­ról, de ezután is han­go­san szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig végig indu­la­to­san visel­ke­dett vele.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ág­ra. A vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, ezért a bíró­ság nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett, amely­ben a vád­lot­tat vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 312 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re és 200.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az eljá­ró ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta, és az ügy ira­ta­it továb­bí­tot­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott a kutyá­já­val együtt fel­száll a busz­ra, majd a busz­so­főr fel­szó­lí­tá­sá­ra inge­rült lesz, végül leszál­lás köz­ben meg­dob­ja a sér­tet­tet az ener­gia­ita­los dobozzal.