Főoldal » Archív » Megfelelő lánc, és élelem nélkül tartott kutyákat egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 43 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szem­ben, aki nem gon­dos­ko­dott az állatairól.

A férfi 2016. év végén, a tata­bá­nyai lakó­he­lyén, a hideg idő­já­rás elle­né­re moz­gás­le­he­tő­sé­get alig biz­to­sí­tó, rövid lán­cok­ra kötve tar­tot­ta öt kutyá­ját a sza­bad ég alatt. Ennek követ­kez­té­ben az egyik eb lánca fel­te­ke­re­dett, és a kutya nya­kát mélyen meg­se­be­sí­tet­te, a bőrt, vala­mint a nyaki izmo­kat káro­sí­tot­ta, ille­tő­leg a seb vér­zett. A férfi ezt látta, ennek elle­né­re a lán­cot nem iga­zí­tot­ta meg, azt nem oldot­ta el.

Ezen túl­me­nő­en a férfi az ebek­nek meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű takar­mányt, ille­tő­leg részük­re fek­he­lyet, ólat nem biz­to­sí­tott, így a kutyák leso­vá­nyod­tak, bor­da­csont­ja­ik, gerin­cük lát­ha­tó­vá vált.

A kutyák­kal szem­be­ni bánás­mód alkal­mas volt arra, hogy az álla­tok pusz­tu­lá­sát okoz­za, ille­tő­leg a fel­te­ke­re­dett lánc által oko­zott sérü­lés a kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést okozott.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.