Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség a barátja életét előre kitervelten, késsel kioltó nő büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a jász­la­dá­nyi nőnek az ügyé­ben, aki közös szó­ra­ko­zást köve­tő­en meg­öl­te tuné­zi­ai barátját.

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A tény­ál­lás sze­rint a jász­la­dá­nyi nő 2018. őszé­től Bécs­ben együtt élt egy tuné­zi­ai állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val, ám a kap­cso­la­tuk utóbb meg­rom­lott, ezért a nő elha­tá­roz­ta, hogy vissza­megy a volt pár­já­hoz, a fér­fit pedig meg­öli. Ennek meg­fe­le­lő­en a nő 2019. feb­ru­ár 24. nap­ján, haj­nal­ban, közös szó­ra­ko­zás­ból haza­tér­ve a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló sér­tet­tet előbb a nya­kán, majd a tes­tén több­ször kés­sel meg­szúr­ta, meg­vág­ta, végül pedig a nya­kát is elmetszette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben rövid idő alatt éle­tét vesz­tet­te. A nő ezt köve­tő­en a sér­tett kész­pén­zét eltu­laj­do­ní­tot­ta, majd a holt­tes­tet fel­da­ra­bol­ta, a test­ré­sze­ket bőrön­dök­be tette, taxi­val Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ta, s a holt­test marad­vá­nya­i­tól oly módon sza­ba­dult meg, hogy azo­kat sósav­val leöntötte.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je egy­aránt az ember­ölés téves minő­sí­té­se és a kifosz­tás meg­ál­la­pí­tá­sa miatt jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a nem jog­erős íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság a meg­ala­po­zott dön­té­sé­ben helye­sen követ­kez­te­tett a nő bűnös­sé­gé­re, a cse­lek­mé­nye­it helyt­ál­ló­an minő­sí­tet­te, s a kisza­bott bün­te­tés meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körülményekhez.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.