Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség a kannabisz ültetvényükön bérezés nélkül három férfit dolgoztató elkövetők büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak az oros­há­zi fér­fi­nek és nőnek az ügyé­ben, akik éve­ken keresz­tül bére­zés nél­kül három kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fér­fit dol­goz­tat­tak a tanyájukon.

 Az ügy­ben első­fo­kon a Gyu­lai Tör­vény­szék járt el a Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A tény­ál­lás sze­rint az oros­há­zi férfi és élet­tár­sa 2012. évtől kez­dő­dő­en a férfi csa­lád­já­nak tanyá­ján három fér­fit dol­goz­ta­tott. A fér­fi­ak elszál­lá­so­lá­sá­nak körül­mé­nyei ember­hez mél­tat­la­nok vol­tak. Az ingat­la­non min­den mun­kát el kel­lett lát­ni­uk a mun­ka­adó­ik uta­sí­tá­sai alap­ján, akik­től mun­ka­bért nem kap­tak. A mun­ka­idő szá­muk­ra az év min­den nap­ján haj­nal­tól késő estig tar­tott és az elkö­ve­tők a fizi­kai mun­ká­hoz ele­gen­dő élel­mi­szert sem biz­to­sí­tot­tak szá­muk­ra. 2019. évtől a fér­fi­ak fel­ada­tát képez­te a tanya körü­li mun­kák ellá­tá­sán kívül a mun­ka­adó­ik kan­na­bisz ültet­vé­nyé­nek gon­do­zá­sa is.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­ben vala­mint kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­ben. Ezért a fér­fit 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, élet­tár­sát 7 év bör­tön­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik egy­aránt fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a nem jog­erős íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság a meg­ala­po­zott dön­té­sé­ben helye­sen követ­kez­te­tett a férfi és a nő bűnös­sé­gé­re, a cse­lek­mé­nye­i­ket helyt­ál­ló­an minő­sí­tet­te, s a kisza­bott bün­te­tés meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körülményekhez.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.