Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség az élettársa életét kegyetlenül kioltó nő büntetését - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki fej­szé­vel meg­öl­te az élet­tár­sát, majd a tes­tét felgyújtotta.

A tény­ál­lás sze­rint a 37 éves nő és a 63 éves férfi több éve élet­tár­sak­ként éltek, egy Komárom-Esztergom megyei köz­ség pin­cé­jé­ben. A nő a férfi tud­tá­val pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get is foly­ta­tott. Közöt­tük gya­ko­ri­ak vol­tak a tett­le­ges­sé­gig faju­ló vesze­ke­dé­sek a férfi fél­té­keny­sé­ge és a nő alko­ho­li­zá­ló élet­mód­ja miatt.

2022. janu­ár 1-jén az esti órák­ban szin­tén vita ala­kult ki közöt­tük. Az ittas nő föld­re lökte a fér­fit, majd ököl­lel, nagy erő­vel több­ször meg­ütöt­te a fejét. A férfi könyör­gött neki, hogy hagy­ja abba a bán­tal­ma­zást, azon­ban a nő egy fej­szét vett magá­hoz, és annak élé­vel leg­ke­ve­sebb 7 alka­lom­mal lesúj­tott a hanyatt fekvő férfi kopo­nyá­já­ra, utána több alka­lom­mal a felső tes­té­re is.

Ami­kor a nő ész­lel­te, hogy a férfi már nem moz­dul, tes­té­re papírt és faha­sá­bo­kat rakott, azo­kat meg­gyúj­tot­ta, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A férfi halá­lát nyílt agy­ron­cso­ló­dás okoz­ta, éle­té­nek meg­men­té­sé­re szak­sze­rű orvo­si ellá­tás révén sem lett volna esély.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a nőt – aki a bűnös­sé­gét elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te – külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a nő és védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za. A nő hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. A csa­lá­don belü­li erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, elkö­ve­tő­ik­kel szem­ben a tör­vény szi­go­rát kell alkalmazni.