Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség az idős férje életét kegyetlenül kioltó asszony büntetését - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a fele­ség meg­öl­te maga­te­he­tet­len férjét.

A tény­ál­lás sze­rint a 81 éves férfi és a 74 éves nő 1983. óta házas­ság­ban éltek. A férfi 2021 máju­sá­ra beteg­sé­gei és bal­ese­te miatt moz­gás­kép­te­len­né vált, vele kom­mu­ni­kál­ni nem lehe­tett. A több­fé­le meg­be­te­ge­dés­ben szen­ve­dő nő ápol­ta a fér­jét, ami azon­ban egyre nagyobb meg­ter­he­lést jelen­tett szá­má­ra, ezért lakó­kör­nye­ze­tük elha­nya­golt, a férfi ápo­lat­lan volt.

Az ittas asszony 2021. júli­us 13-ról 14-re vir­ra­dó éjsza­ka az ellen­ál­lás kifej­té­sé­re kép­te­len fér­jét egy fel­mo­só­nyél­lel és egy bot­tal bán­tal­maz­ni kezd­te. A nő leg­alább fél órán keresz­tül ütle­gel­te a férje fejét, felsőtestét. 

A férfi a hely­szí­nen meg­halt. Halá­lá­nak oka a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kiala­kult trau­más és vér­zé­ses sokk volt.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a nőt külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a nő – a tör­vény értel­mé­ben – fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a nő és a védő­je fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés kel­lő­en szi­go­rú, eny­hí­té­se nem indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.