Főoldal » Hírek » Megfigyelte, majd meglopta áldozatát a tolvajpáros - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a kisze­melt sér­tett moz­gá­sát meg­fi­gyel­ték, majd miu­tán az autó­ját őri­zet­le­nül hagy­ta, a hátsó szél­vé­dőt betör­ték és több mint 9,5 mil­lió forint kész­pénzt lop­tak el. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – a koráb­ban a sér­tett­nél dol­go­zó isme­rő­se­ik­től – meg­tud­ták, hogy a sér­tett 2021 augusz­tu­sá­ban melyik kecs­ke­mé­ti ingat­la­non végez épít­ke­zé­si mun­ká­kat, oda mikor, milyen gép­jár­mű­vel érke­zik. Az elkö­ve­tők már a kora reg­ge­li órák­ban az ingat­lan­hoz men­tek és annak köze­lé­ben figyel­ték az épít­ke­zé­sen meg­je­le­nő sze­mé­lye­ket és vár­ták a sér­tet­tet, aki a reg­ge­li órák­ban meg is érke­zett, autó­ját lezár­ta, majd az épít­ke­zés­ről elment.

A sér­tett távo­zá­sát kihasz­nál­va a két férfi a közel­ben lévő biz­ton­sá­gi kame­rát elfor­dí­tot­ta, majd a kerí­té­sen át bemen­tek az épít­ke­zés­re. A sér­tett autó­já­nak hátsó szél­vé­dő­jét betör­ték, és a kocsi­ból elvit­ték a sér­tett váll­tás­ká­ját, amely­ben 5.600 eurón és 7.640.000. forint kész­pén­zen túl a sér­tett ira­tai és bank­kár­tyá­ja is benne volt. A vád­lot­tak a lopás­sal 9.605.000 forint, míg a szél­vé­dő meg­ron­gá­lá­sá­val 100.000 forint kárt okoz­tak a sértettnek.

Mind­két vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, egyi­kük a bűn­cse­lek­ményt külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el.

Az ügyész­ség a két fér­fit jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, több köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A  több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben fegyház-, míg tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, azzal, hogy a több­szö­rös vissza­eső fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.