Főoldal » Hírek » Megfojtotta a feleségét – fotóval – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 45 éves sze­ge­di fér­fi­vel szem­ben, aki 2022 novem­be­ré­ben meg­foj­tot­ta alvó feleségét.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 óta élt házas­ság­ban a fele­sé­gé­vel. Kap­cso­la­tuk a gyer­me­kük szü­le­té­se előtt kez­dett meg­rom­la­ni, több­ször vesze­ked­tek, mivel a nő pró­bál­ta ráven­ni a fér­jét arra, hogy külső segít­sé­get vegyen igény­be a nehéz­sé­gei ren­de­zé­sé­hez. Volt, hogy a férfi hosszabb időre elköl­tö­zött úgy, hogy a fele­sé­ge csak később tudta meg, hol tar­tóz­ko­dik, így a házas­sá­guk vál­ság­ba került. 2022 tava­szá­tól vesze­ke­dé­se­ik állandósultak.

A férfi a fele­sé­gé­vel és közös gyer­me­kük­kel 2022. novem­ber 15-én, Sze­ge­den tar­tóz­ko­dott, ami­kor a kora éjsza­kai órák­ban köz­tük vita, han­gos szó­vál­tás ala­kult ki a kap­cso­la­tuk­ról. A vita után nő a háló­szo­bá­ban lefe­küdt, majd elaludt. A férfi éjfél után a háló­szo­bá­ban, az alvó fele­sé­ge mell­ka­sá­ra tér­delt, két kéz­zel meg­ra­gad­ta a nya­kát és addig szo­rí­tot­ta, amíg a nő nem moz­dult. A nő a hely­szí­nen az éle­tét vesztette.

A gyer­me­kük ekkor már a lakás másik szo­bá­já­ban aludt, a cse­lek­ményt nem észlelte.

Az ügyész­ség a bün­tet­len fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rás­ra tett indítványt.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az elkö­ve­tés helyszínéről.

az elkövetés helyszíne, a hálószoba ágya