Főoldal » Hírek » Megfojtotta élettársát egy férfi Zuglóban – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 ápri­li­sá­ban, XIV. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ban, egy vesze­ke­dés során meg­foj­tot­ta az élet­tár­sát, miköz­ben a nő 9 éves kis­fia a szom­széd szo­bá­ban volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. év ele­jén ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, majd össze­köl­töz­tek abban a XIV. kerü­le­ti lakás­ban, amely­ben a nő a koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett 9 éves gyer­me­ké­vel lakott. A pár között gya­ko­ri­ak vol­tak a viták.

2022. ápri­lis 3-án, dél­előtt, mind­hár­man ott­hon vol­tak, ami­kor az élet­tár­sak össze­szó­lal­koz­tak. Dél­után a férfi a könyö­ké­vel vélet­le­nül meg­ütöt­te a kis­fiú sze­mét, ami miatt az anya szá­mon kérte, és ennek hevé­ben arcon ütöt­te a fér­fit. Ezután a kony­há­ban foly­ta­tó­dott a vesze­ke­dés, a kis­fiú a szo­bá­ban maradt, a vád­lott nem enged­te, hogy kijöj­jön. A vita során a vád­lott rátá­madt a sér­tett­re, meg­ra­gad­ta a nya­ká­nál, majd megfojtotta.

A férfi a csu­kott ajtón keresz­tül fel­szó­lí­tot­ta a kis­fi­út, hogy búj­jon el a szo­bá­ban, mert hama­ro­san jön a rend­őr­ség, majd elhagy­ta a lakást, és a bejá­ra­ti ajtót bezár­ta. A kis­fiú egy idő eltel­té­vel elő­jött a rej­tek­he­lyé­ről, és az elő­szo­bá­ban meg­ta­lál­ta az édes­any­ját, majd tele­fo­non segít­sé­get kért az édes­ap­já­tól, aki azon­nal érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A kis­fiú a szom­széd szo­bá­ból fül­ta­nú­ja volt az édes­any­ja súlyos bán­tal­ma­zá­sá­nak, majd ezek után a férfi kitet­te annak a trau­má­nak, hogy egye­dül talál­ja meg édes­any­ját. A vád­lott mind­ez­zel súlyo­san veszé­lyez­tet­te a kis­ko­rú erköl­csi, értel­mi és érzel­mi fejlődését.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint eltil­tást min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba kerülhetne.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ók­kal, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-befejezett-nyomozas