Főoldal » Hírek » Meghallották a segélykiáltásait - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő haj­nal­ban a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó nőhöz lépett, meg­ra­gad­ta, egy füves terü­let­re von­szol­ta, lelök­te a föld­re és leszo­rí­tot­ta azzal a cél­lal, hogy közö­sül­jön vele. A sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it meg­hall­va, a közel­ben lakók meg­za­var­ták, így elme­ne­kült.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. május köze­pén, haj­nal­ban, Mis­kol­con ittas álla­pot­ban az utcán gya­lo­golt, ami­kor ész­re­vet­te a busz­meg­ál­ló­ban egye­dül vára­ko­zó nőt. A háta mögé lépett, két kéz­zel a tar­kó­já­nál meg­ra­gad­ta és 10 méte­ren keresz­tül von­szol­ta egy füves terü­let­re. A nő pró­bált ellen­áll­ni, több­ször fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja békén, egy hir­te­len moz­du­lat­tal sza­ba­dult a fogá­sá­ból, véde­ke­zés­ként a mell­ka­sá­nál meg­lök­te. A táma­dó nem esett el, csak meg­tán­to­ro­dott, és az ezt köve­tő dula­ko­dás során a sér­tet­tet hát­tal a föld­re lökte. Ezután ráült a sér­tett­re és a föld­höz szo­rí­tot­ta, majd alsó ruhá­za­tát lehúz­ta, saját nad­rág­ját is levet­te azzal a szán­dék­kal, hogy közö­sül­jön a nővel, azon­ban a sér­tett össze­szo­rí­tot­ta a lába­it és folya­ma­to­san segít­sé­gért kia­bált.

A közel­ben lakók ezt meg­hal­lot­ták, a fér­fit meg­za­var­ták, így futva elme­ne­kült.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.