Főoldal » Hírek » Meghalt az édesanyjuk, mert nem gondozták - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sük jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két vád­lott­nak, akik súlyo­san beteg édes­any­juk gon­do­zá­sát szán­dé­ko­san elmu­laszt­va a halá­lát okoz­ták.

A vád­lot­tak egy haj­dú­sá­gi város­ban, ker­tes lakó­in­gat­lan­ban, közös ház­tar­tás­ban éltek 60 éves édes­any­juk­kal. Az asszony egy beteg­ség miatt gyak­ran fele­dé­kennyé és zavart­tá vált. Noha az elkö­ve­tők ész­lel­ték álla­po­tá­nak rom­lá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sé­ről nem gon­dos­kod­tak, gon­do­zá­sát pedig súlyo­san elha­nya­gol­ták.

A sér­tett 2019. évben fizi­ká­li­san és pszi­ché­sen egy­aránt foko­za­to­san lerom­lott. A lakó­kör­nye­ze­té­ben élő embe­rek hasz­ta­lan szor­gal­maz­ták gon­do­zá­sát, a vád­lot­tak ezt min­dig elhá­rí­tot­ták. 2019. év  decem­be­ré­ben a nap­szám­ból haza­té­rő fér­fi­ak lát­ták, hogy az any­juk nagyon rosszul van. A men­tő­szol­gá­lat a hely­szí­nen meg­kezd­te újra­élesz­té­sét, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, azon­ban az asszony rövid időn belül elhunyt. Halá­la kihű­lés miat­ti anyag­cse­re­za­var miatt követ­ke­zett be. Nagyon ala­csony test­hő­mér­sék­le­tű, rend­kí­vü­li módon elha­nya­golt kül­le­mű, alul­táp­lált volt a sér­tett. Meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű táp­lá­lé­kot és folya­dé­kot a halá­lát meg­elő­ző­en több nap­pal nem fogyasz­tott, mivel a fia­i­tól nem kapott. A tes­tén kez­dő­dő fel­fek­vé­ses feké­lyek vol­tak ész­lel­he­tők.

A vád­lot­tak véde­ke­zé­se sze­rint az any­juk testi rom­lá­sá­nak oka az volt, hogy segít­sé­gü­ket eluta­sí­tot­ta. A tör­vény­szék ezt nem fogad­ta el, és az íté­le­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a sér­tett halá­la akkor lett volna elke­rül­he­tő, ha a vád­lot­tak gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gü­ket meg­fe­le­lő­en tel­je­sí­tik, gon­dos­kod­tak volna a táp­lá­lá­sá­ról, gyógy­ke­ze­lé­sé­ről és a lakó­ház meg­fe­le­lő fűté­sé­ről. Köz­is­mert, álta­lá­nos élet­ta­pasz­ta­lat, hogy e ten­ni­va­lók elmu­lasz­tá­sa az érin­tett sze­mély halá­lá­hoz vezet­het, a vád­lot­tak azon­ban e követ­kez­mény­be bele­nyu­god­va jár­tak el.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat 5 évi, illet­ve 6 évi bör­tön­bün­te­tés­re és ugyan­ilyen tar­tam­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A vád­ha­tó­ság­nak beje­len­tett fel­leb­be­zé­se alap­ján a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind­két férfi bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint ugyan­is a külö­nö­sen kegyet­len elkö­ve­tés­hez közel álló, édes­any­juk halá­lá­hoz veze­tő bánás­mód az eny­hí­tő ren­del­ke­zé­sek alkal­ma­zá­sát nem indo­kol­ja. A tör­vény­szék mind­két vád­lot­tal szem­ben eltúl­zot­tan enyhe bör­tönt sza­bott ki, amely­nek fegy­ház­ban vég­re­haj­tá­sa nem mel­lőz­he­tő.

Az ügyész­sé­gi, illet­ve az eny­hébb bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, és a bün­te­tés mér­sék­lé­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.