Főoldal » Hírek » Megkéselte a barátját egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férfi egy tar­ca­li csa­lá­di házá­ban az oda­ér­ke­ző barát­ját egy 32 cm hosszú kony­ha­kés­sel, hét­szer meg­vág­ta és meg­szúr­ta, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozva.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis végén, dél­után, egy tar­ca­li csa­lá­di házá­ban tar­tóz­ko­dott erő­sen ittas álla­pot­ban. Ide érke­zett ven­dég­ség­be a barát­ja, aki­vel a jár­vány­hely­ze­tet meg­elő­ző­en rend­sze­re­sen egy kocs­má­ban ita­loz­tak, majd a veszély­hely­zet kor­lá­to­zá­sai miatt napi rend­sze­res­ség­gel az ő házá­ban ittak.

Ami­kor a sér­tett férfi meg­ér­ke­zett, az elkö­ve­tő meg­kér­dez­te, hogy miért van ott, majd ordít­va fel­szó­lí­tot­ta, hogy taka­rod­jon, mert meg­öli. Ekkor a kony­há­ból hozott 32 cm hosszú kés­sel rátá­madt a sér­tett­re, és hét alka­lom­mal has, mell­kas, nyak és kar­tá­jé­kon meg­vág­ta, meg­szúr­ta, köz­ben azt kia­bál­va, hogy „meg­dög­lesz!”

A szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a terasz beton­alj­za­tá­ra zuhant, de még tele­fo­non test­vé­ré­től segít­sé­get kért. A sógo­ra érke­zett a hely­szín­re, aki látta a vérző sér­tet­tet, miköz­ben a vád­lott  egy csa­var­hú­zót a kezé­ben tart­va, kia­bált rá.

A vád­lott olyan agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, hogy a rend­őri intéz­ke­dés során testi kény­szert kel­lett alkal­maz­ni vele szemben.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú, a has­fal has­üreg­be jutó és has­űri vér­zést okozó köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás és a sür­gő­sen elvég­zett műtét elma­ra­dá­sa ese­tén sérü­lé­sei halá­los kime­ne­te­lű­ek let­tek volna.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.