Főoldal » Archív » Megkéselte felesége új élettársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy har­minc­há­rom éves kece­li férfi ellen, aki 2017. októ­ber 3-án, haj­nal­ban, Kece­len, betört fele­sé­ge új élet­tár­sá­nak ott­ho­ná­ba és kés­sel több­ször meg­szúr­ta a férfit.

A vád sze­rint a vád­lott és fele­sé­ge házas­sá­gá­ból hat gyer­mek szü­le­tett. Kap­cso­la­tuk 2017 ele­jén, első­sor­ban a vád­lott ita­lo­zá­sa miatt, meg­rom­lott, ezért az asszony a gyer­me­kek­kel együtt elköl­tö­zött, és rövi­de­sen élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik kece­li fér­fi­vel. A vád­lott ezt nem akar­ta tudo­má­sul venni, kér­le­lés­sel és fenye­ge­tés­sel pró­bál­ta elér­ni, hogy fele­sé­ge vissza­köl­töz­zön hozzá.

A vád­lott 2017. októ­ber 3-án, haj­na­li egy óra körül, itta­san és nyug­ta­tó gyógy­sze­rek hatá­sa alatt, magá­hoz vett egy törött hegyű kést, és elment fele­sé­ge új ott­ho­ná­hoz, hogy bosszút áll­jon az asszony új élet­tár­sán. Átmá­szott a kerí­té­sen, majd a bejá­ra­ti ajtó hiány­zó üvege helyén benyúl­va kinyi­tot­ta a lakás bejá­ra­ti ajta­ját. Ezután a háló­he­lyi­ség­ben alvó élet­társ­hoz lépett és a kés­sel meg­szúr­ta a mell­ka­sát. A fel­ri­a­dó férfi kér­dő­re vonta a vád­lot­tat és fel­ug­rott az ágy­ból, mire a vád­lott a kés­sel a kezé­ben hát­rál­ni kez­dett. A han­gos­ko­dás­ra fel­éb­re­dő asszony a vád­lot­tat az élet­tár­sa segít­sé­gé­vel meg­kí­sé­rel­te kilök­dös­ni a lakás­ból, de a vád­lott eköz­ben a kés­sel több szú­rást ejtett az élet­társ arcán, fel­ső­tes­tén és mind­két karján.

A sér­tett meg­pró­bál­ta kiven­ni a kést a vád­lott kezé­ből, de ez nem sike­rült. Ekkor a kály­há­ról fel­ka­pott egy vas­fa­ze­kat és azt a vád­lott fejé­hez vágta. Ezután sike­rült a vád­lott kést tartó jobb kezét elkap­nia, majd folya­ma­tos dula­ko­dás köz­ben kike­rül­tek az elő­szo­bá­ba, ahol ráes­tek a kana­pé­ra, miköz­ben köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást. Végül sike­rült a fér­fi­nek kicsa­var­ni a kést a vád­lott kezé­ből, amit az asszony biz­ton­ság­ba helye­zett, majd átsza­ladt a szom­széd­ba segít­sé­get kérni.

A kiér­ke­ző men­tők a meg­ké­selt fér­fit és a vád­lot­tat kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, majd utób­bit a rend­őrök még aznap őri­zet­be vet­ték. Az élet­társ a kar­ja­in, az arcán és a mell­ka­sán nyolc napon belül gyó­gyu­ló, szúrt és met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A kése­lés miatt a mell­üre­get is meg­nyi­tó élet­ve­szé­lyes sérü­lés is kiala­kul­ha­tott volna, ennek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­ton múlott. A vád­lott a dula­ko­dás során az asszony­nak, illet­ve a jogo­san véde­ke­ző élet­társ a vád­lott­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket oko­zott. A meg­ké­selt élet­társ és az asszony magán­lak­sér­tés, illet­ve könnyű testi sér­tés miatt is kér­ték a vád­lott megbüntetését.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.