Főoldal » Hírek » Megkéselte testvéreit egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki egy csa­lá­di ren­dez­vé­nyen itta­san össze­szó­lal­ko­zott test­vé­re­i­vel. Egyi­kü­ket hasba szúr­ta, de a kés pen­gé­je eltört, ezért egy újabb kést vett magá­hoz, és másik test­vé­rét azzal nya­kon, felső tes­tén és kar­ja­in, több­ször meg­szúr­ta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber köze­pén, Bor­sod­ná­das­don roko­na­i­val csa­lá­di ünne­pen vett részt. Az éjsza­kai órák­ban, a ház kony­há­já­ban az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szin­tén ittas test­vé­re­i­vel. A vita odáig fajult, hogy a férfi fel­vett egy több mint 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, azzal fenye­get­te az egyik test­vé­rét, mire a másik test­vé­re köz­be­avat­ko­zott és el akar­ta venni tőle a kést. Az elkö­ve­tő a fér­fit hasba szúr­ta, a szú­rás köz­ben a kés pen­gé­je eltört.

A meg­szúrt férfi a föld­re esett, ekkor a vád­lott újabb kést vett magá­hoz, amely 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú volt, és a másik test­vé­rét nya­kon, felső tes­tén és a kar­ja­in több­ször meg­szúr­ta, aki ennek követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

A test­vé­rek később kime­ne­kül­tek az ingat­lan­ból úgy, hogy a has­tá­jé­kon meg­szúrt férfi fel­kelt a föld­ről, és a több­szö­rös szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dő föl­dön fekvő esz­mé­let­len test­vé­rét a szom­széd por­tá­ig von­szol­ta, ott kért segít­sé­get.

A táma­dót a har­ma­dik test­vé­re fékez­te meg, meg­aka­dá­lyoz­va a továb­bi táma­dást.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben az egyik sér­tett 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú hasi szúrt sérü­lést szen­ve­dett el, míg a másik áldo­zat a táma­dás  követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű – külö­nös vissza­eső – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.