Főoldal » Hírek » Megkínozta élettársát a féltékeny vádlott- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kala­páccsal, hara­pó­fo­gó­val, kés­sel és pusz­ta kéz­zel bán­tal­maz­ta fél­té­keny­ség­ből élet­tár­sát az a férfi, aki­vel szem­ben most emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott öt éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, két közös gyer­me­kük is szü­le­tett. A férfi kül­föl­dön dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként, havonta-kéthavonta láto­ga­tott haza. 2019. év végén a vád­lott kül­föl­dön 50 nap elzá­rást kapott, mert nem fize­tett be egy pénz­bün­te­tést. Ebből idén janu­ár 24-én sza­ba­dult, élet­tár­sa a két gyer­mek­kel Buda­pes­ten várt rá. Már talál­ko­zá­suk­kor kifo­gá­sol­ta a vád­lott, hogy miért nem fizet­te ki a sér­tett a pénz­bün­te­tést, és hűt­len­ség­gel is meg­gya­nú­sí­tot­ta élet­tár­sát. Az éjsza­kát egy szál­lo­dá­ban töl­töt­ték, ahol a vád­lott több­ször kéz­zel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a föl­dön alud­jon, ne pedig mel­let­te az ágyon.

Más­nap érkez­tek Nyír­egy­há­zá­ra, ahol az ott­ho­nuk­ban a vád­lott nagy mennyi­sé­gű pálin­kát fogyasz­tott el, ami­től leré­sze­ge­dett. Éjjel a férfi előbb egy kala­páccsal ütle­gel­te az ágyon ülő sér­tett lábát, majd föld­re rán­tot­ta, és ököl­lel foly­tat­ta. Elő­ke­rült egy kés is, ami­vel több­ször meg­szúr­ta a nőt. Köz­ben azt ismé­tel­get­te, hogy a bán­tal­ma­zás azért tör­té­nik, mert szá­má­ra szen­ve­dés volt az 50 nap elzá­rás. Ezután hara­pó­fo­gó­val és kés­sel bán­tal­maz­ta tovább. Végül a nő könyör­gött, hogy hív­jon szá­má­ra men­tőt a vád­lott, de előbb meg kel­lett ígér­nie, hogy azt fogja állí­ta­ni, hogy őt isme­ret­le­nek bán­tal­maz­ták.

A nő tes­tén ren­ge­teg sérü­lés kelet­ke­zett, töb­bek között a mell­ka­sán talál­ha­tó szúrt seb élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő, amit csak a kór­há­zi ellá­tás hárí­tott el. Egyéb­ként a sérü­lé­sei 7-9 hét alatt gyó­gyul­tak meg.

A beis­me­rő val­lo­mást tett vád­lot­tat az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tenne, és nem ragasz­ko­dik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sá­hoz, akkor a bíró­ság hét év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. Ezért a bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.


A mel­lé­kelt fotón az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kala­pács lát­ha­tó.