Főoldal » Hírek » Megkötözték, bántalmazták, bezárták, majd kirabolták a tatai sértetteket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben. A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék íté­le­tet hozott az ügyben.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és négy isme­ret­le­nül maradt társa 2017. már­ci­us 27-én, 02 óra­kor, egy tatai csa­lá­di házba bemen­tek úgy, hogy a szú­nyog­há­ló kivág­ták, az ablak­üve­get beéget­ték, majd az ablak­ke­re­tet befe­szí­tet­ték. Az elkö­ve­tők sötét ruhát, símasz­kot visel­tek, a háló­szo­bá­ban a sér­tet­te­ket - egy fér­fit,  két gyer­me­ket és egy nőt - megkötöztek.

Egy elkö­ve­tő a meg­kö­tö­zött sér­tet­te­ket őriz­te, miköz­ben tár­sai a lakás­ban érté­kek után kutat­tak. Egyi­kük a sér­tett nőtől céges ira­tok és a ház­ban lévő pénz átadá­sát köve­tel­te, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy bán­tal­maz­ni fogja. Az egyik férfi a sér­tett fér­fit ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, gyer­me­kei meg­ölé­sé­vel fenye­get­te, miköz­ben az érté­kek átadá­sát köve­tel­te. Ugyan­ez a férfi az egyik gyer­mek ujját kés­sel szur­kál­ta, ezzel akar­ta ráven­ni a sér­tett fér­fit az érté­kei átadá­sá­ra. Végül az elkö­ve­tők a sér­tet­te­ket egy alag­so­ri szo­bá­ba  bezár­ták, ezt meg­elő­ző­en az ajtó belső kilin­csét eltá­vo­lí­tot­ták, ezután a lakás helyi­sé­ge­it átku­tat­ták, majd éksze­re­ket, forint, euró és angol font kész­pénzt, nagy érté­kű órá­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. Az éksze­rek és órák érté­ke 5.819.976 forint, az eltu­laj­do­ní­tott kész­pénz érté­ke 1.885.522 forint.

A főügyész­ség a fér­fit jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, két rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, két rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

Az ügy­höz egye­sí­tés­re került a Somogy Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján indult bün­te­tő­el­já­rás, mely­ben a fér­fit több rend­be­li betö­ré­ses lopás­sal vádol­ta az ügyészség.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az egye­sí­tett ügy­ben 2021. júni­us 21. nap­ján íté­le­tet hozott a vád­lot­tat a tatai rab­lás vonat­ko­zá­sá­ban a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal és jogi minő­sí­tés­sel egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, az egye­sí­tett ügy­ben rész­ben fel­men­tő ren­del­ke­zést hozott. A tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben 12 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ezen túl­me­nő­en 2 évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től is.

Az ügyész három nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn, a vád­lott és védő­je fel­leb­bez­tek a dön­tés ellen.