Főoldal » Hírek » Meglopta a „kuncsaftját” egy örömlány Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2021 már­ci­u­sá­ban egy légy­ott után az egyik kun­csaft­já­tól más­fél mil­lió forin­tot lopott.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. már­ci­us 15-én, este, Kecs­ke­mé­ten meg­egye­zett egy fér­fi­val abban, hogy pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt neki a férfi autó­já­ban. A sér­tett a kabát­ját az autó hátsó ülé­sé­re rakta, benne 1.500.000 forint kész­pénz, ira­tok és a veze­tői enge­dé­lye volt.

Az együtt­lét után a vád­lott a sér­tett kabát­ját a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, majd egy keresz­te­ző­dés­ben kiszállt az autó­ból. A férfi a lopást csak később vette észre, ekkor érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény után a sér­tett kabát­ját és iga­zol­vá­nya­it eléget­te. A lopott kész­pénz továb­bi sorsa isme­ret­len, a sér­tett kérte a kár meg­té­rí­té­sét. A bün­te­tett elő­éle­tű nőt a rend­őrök a lopás után három nap­pal vet­ték őri­zet­be, majd a bíró­ság letartóztatta.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.