Főoldal » Archív » Meglovasították a falatozóban felejtett pénztárcát

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú­val és két fel­nőtt tár­sá­val szem­ben, akik tavaly júni­us­ban egy bács­al­má­si fala­to­zó­ban felej­tett pénz­tár­cát a benne lévő több mint fél­mil­lió forint­tal együtt meglovasítottak.

A 15 éves katy­má­ri nő 28 éves barát­já­val és 39 éves any­já­val – az ügy II. és III. rendű vád­lott­ja­i­val – 2018. júni­us 4-én dél­ben egy bács­al­má­si fala­to­zó tera­szán ebé­delt. A szom­szé­dos asz­tal­nál egy futár­szol­gá­lat futá­ra az ebéd végez­té­vel elhagy­ta a fala­to­zót és az autó­já­val elhaj­tott, azon­ban a pénz­tár­cá­ját, benne a sze­mé­lyes ira­ta­i­val, bank­kár­tyá­já­val, vala­mint a futár­szol­gá­lat 501.000 forint­já­val egy szé­ken felejtette.

A pénz­tár­cát a fia­tal­ko­rú anyja ész­re­vet­te és átült erre a szék­re, majd a tár­cát a tás­ká­já­ba rej­tet­te. Minden­nek 15 éves lánya és annak barát­ja is szem­ta­nú­ja volt.

A vád­lot­tak a fala­to­zó­ból egy köze­li utcá­ba men­tek, ahol a pénz­tár­cát átku­tat­ták és az abban meg­ta­lált kész­pénzt a fia­tal­ko­rú nő mell­tar­tó­já­ba rej­tet­ték, míg a tár­cát az ira­tok­kal együtt a férfi tette el. Idő­köz­ben a pórul járt futár a rend­őrö­ket érte­sí­tet­te, így a három elkö­ve­tőt még haza­in­du­lá­suk előtt Bács­al­má­son iga­zol­tat­ták és az ello­pott tár­gya­kat meg­ta­lál­ták náluk. A futár­szol­gá­lat fél­mil­lió forin­tos kára megtérült.

A bűn­cse­lek­ményt saját lányá­val együtt elkö­ve­tő nő a szü­lői fel­ada­tá­ból eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te és a neve­lé­se alatt álló kis­ko­rú erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rút az ügyész­ség orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel, férfi tár­sát bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel, míg a fel­nőtt nőt a lopás bűn­tet­te mel­lett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban a fia­tal­ko­rú pró­bá­ra bocsá­tá­sát és párt­fo­gó fel­ügye­le­tét indít­vá­nyoz­za. A bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­ben segéd­ke­ző fér­fi­vel szem­ben szin­tén pró­bá­ra bocsá­tást, míg az anyá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz az ügyész­ség. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.