Főoldal » Hírek » Megmenthette volna az élettársát, ha segít az ellátásában - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki vérző sérü­lés­sel magá­ra hagy­ta élet­tár­sát, aki a sérü­lés követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett élet­társ­ként éltek együtt Duna­ha­rasz­tin. A kap­cso­lat során a férfi egyre job­ban ural­ko­dott a nő felett, amely­nek rész­ben fenye­ge­té­sek­kel, rész­ben bán­tal­ma­zá­sok­kal adott nyo­ma­té­kot. 2021 decem­be­ré­re a sér­tett már szá­mos, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el az fér­fi­tól, de nem for­dult rendőrséghez.

2021. decem­ber 2-án az elkö­ve­tő és a sér­tett között ismét vita ala­kult ki, amely­nek során a férfi leg­alább három­szor meg­ütöt­te a nőt. Ugyan­ek­kor pon­to­san nem ismert körül­mé­nyek között a sér­tett lábán egy szúrt sérü­lés is kelet­ke­zett, amely erő­sen vérzett.

A sér­tett a men­tő­szol­gá­lat­tól kért segít­sé­get a sérü­lé­se miatt. A men­tős disz­pé­cser tele­fo­non adott uta­sí­tá­so­kat a sér­tett­nek a sérü­lés­sel kap­cso­la­tos elsőd­le­ges teen­dők­kel kap­cso­lat­ban. Ezt az elkö­ve­tő is hal­lot­ta, mert beszélt is a disz­pé­cser­rel, aki elmond­ta, hogy mit tegyen a sér­tett vér­zé­sé­nek csil­la­pí­tá­sá­ra. A férfi azon­ban csak egy rövid ideig vett részt a sér­tett ellá­tá­sá­ban, majd elhagy­ta a házat. Rövid időre azután ugyan vissza­tért, de már nem segí­tett az egyre gyen­gü­lő nőnek, hanem újra kiment a ház­ból, majd autó­val elhajtott.

Mire az elkö­ve­tő vissza­tért a párja már nem léleg­zett. A hely­szín­re érke­ző men­tők már nem tud­ták újra­élesz­te­ni a nőt. A magá­ra hagyott sér­tett a vér­vesz­te­ség miatt veszí­tet­te éle­tét, amely jó eséllyel elke­rül­he­tő lett volna, ha meg­aka­dá­lyoz­va a sér­tett moz­gá­sát sérü­lé­sét idő­ben, szo­ros nyo­mó­kö­tés­sel lát­ták volna el.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és halált okozó segít­ség nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.