Főoldal » Hírek » Megmenthette volna felesége életét ha mentőt hív - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az idős fér­fi­val szem­ben, aki ész­lel­te fele­sé­ge rosszul­lé­tét, ennek elle­né­re lefe­küdt és nem hívott mentőt.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li kis­vá­ros­ban élő nyug­dí­jas házas­pár kap­cso­la­ta évek óta meg­rom­lott ket­te­jük rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tá­sa és állan­dó vitá­ik miatt. A sér­tett­hez rosszul­lé­tei miatt éven­te több­ször kel­lett men­tőt hívni, ese­ten­ként a vád­lott tár­csáz­ta a segély­hí­vót. A fele­sé­get koráb­ban rövid ellá­tást köve­tő­en min­dig ott­ho­ná­ba bocsáj­tot­ták. A sér­tett 2021. ápri­lis 8-án ismét rosszul lett, a föld­re esett ame­lyet a vád­lott is látott, ennek elle­né­re segít­sé­get nem nyúj­tott, a men­tő­ket sem hívta, hanem lefe­küdt alud­ni. Mire a férfi reg­gel fel­éb­redt a fele­sé­ge már meg­halt. A vád­lott ezt köve­tő­en egy sörö­ző­be ment, ahol elme­sél­te a tör­tén­te­ket, majd a dol­go­zók a házi­or­vost értesítették.

A sér­tett halá­la órák alatt állt be, ide­jé­ben érke­ző orvo­si segít­ség­gel élete meg­ment­he­tő lett volna.

A vád­irat sze­rint a férj bár fel­is­mer­te a sér­tett álla­po­tát, azon­ban azért nem hívott segít­sé­get, mert könnyel­mű­en bízott abban, hogy a koráb­bi ese­tek­hez hason­ló­an a rosszul­lét nem vezet a fele­sé­ge halálához.

A főügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.