Főoldal » Hírek » Megnyerő modorú házaspár csapott be egy nőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 55 éves férfi és egy 21 éves nő ellen csa­lás bűn­tet­te miatt. A házas­pár - ingat­lan­vá­sár­lás ürü­gyén - közel 2 mil­lió forin­tot csalt ki a sértettől. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak házas­tár­sak. A férj 2018. feb­ru­ár hónap­ban az inter­ne­ten keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tett nővel, aki már hosszabb ideje eladás­ra kínál­ta sajó­szent­pé­te­ri csa­lá­di házát 15 mil­lió forin­tért. A férfi vevő­ként jelent­ke­zett, meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel, hogy már­ci­us hónap köze­pén meg­te­kin­ti az ingat­lant. A sze­mé­lyes talál­ko­zás alkal­má­val szó­ban abban egyez­tek meg, hogy 12 mil­lió forin­tért meg­vá­sá­rol­ja a házat, és egy hét múlva kész­pénz­zel fizet.

Az adás­vé­tel­re azon­ban az egyez­te­tett idő­pont­ban nem került sor, ellen­ben a férfi a rend­sze­res tele­fo­nos és inter­ne­ten tör­tént kap­cso­lat­tar­tás során a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, és azt mond­ta neki, hogy azért nem tudja kifi­zet­ni a vétel­árat, mert zárol­ták a bank­szám­lá­ját. Ennek a fel­ol­dá­sá­ra, ille­tő­leg gyer­me­ke beteg­sé­gé­re hivat­koz­va pénzt kért azzal, hogy mihelyt ren­de­ző­dik az anya­gi hely­ze­te, azt vissza­ad­ja, vala­mint a vétel­árat megfizeti.

Ugyan­így bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki a sér­tet­tel a férfi fele­sé­ge is, aki elér­te, hogy a sér­tett a bank­szám­lá­já­ra folya­ma­to­san 2018. év ápri­li­sá­tól egé­szen 2019. év már­ci­us ele­jé­ig 5.000 - 90.000 forint közöt­ti össze­ge­ket utalt át.

A nőtől ápri­lis végén, ille­tő­leg május köze­pén a férfi még ezen túl­me­nő­en sze­mé­lye­sen 300.000 - 400.000 forin­tos téte­lek­ben vett át készpénzt.

A vád­lot­tak a sér­tet­tet becsap­ták, ugyan­is egy­ál­ta­lán nem akar­ták meg­ven­ni a csa­lá­di házat, így közel 2 mil­lió forint kárt okoztak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indítvány.