Főoldal » Archív » Megölte a saját fiát - Fotóval

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a jelen­leg 77 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel egyet­len kés­szú­rás­sal meg­öl­te 52 éves fiát a Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­nuk­ban.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint mind a vád­lott, mind a sér­tett ittas álla­pot­ban vol­tak azon az őszi estén. A vesze­ke­dé­sük is erre volt vissza­ve­zet­he­tő: a haza­ér­ke­ző elkö­ve­tő szá­mon kérte a fiát, hogy ígé­re­té­vel ellen­tét­ben miért nem főzött vacso­rát, miért ita­lo­zott ehe­lyett.

A vesze­ke­dés tett­le­ges­ség­be tor­kol­lott, a sér­tett meg­szo­rí­tot­ta édes­ap­ja kezét, aki kitép­te azt a szo­rí­tás­ból, majd a kony­ha mel­let­ti helyi­ség­be lépett és kenyér­sze­le­te­lés­be kez­dett. A fia ide is követ­te őt, ezért a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal fia hasá­ba szúr­ta a 24 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést.

A sér­tett a szú­rás­tól azon­nal össze­esett, az elkö­ve­tő pedig érte­sí­tet­te a men­tő­ket.

A sér­tett néhány órá­val később a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. Halá­lá­nak oka vér­vesz­té­ses sokk volt, mely­hez a belső szer­ve­i­nek sérü­lé­se veze­tett.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt várja az eljá­rás foly­ta­tá­sát. Vele szem­ben öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.