Főoldal » Hírek » Megölte az apját, majd a holttestet kénsavba dobta – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 7 év bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán meg­öl­te édes­ap­ját, fel­da­ra­bol­ta és test­ré­sze­it kén­sav­ba dobta.

Az íté­let sze­rint a vád­lott az apjá­val rég­óta konf­lik­tu­sos kap­cso­lat­ban volt. 2020. szep­tem­ber 13-án, este, apa és fia egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő lakás­ban ita­loz­tak, mely­nek során szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. A vita hevé­ben a sér­tett meg­fo­gott egy kala­pá­csot és azzal fenye­ge­tőz­ve köze­lí­tett a fiá­hoz, aki ököl­lel arcon ütöt­te. Az ágyra eső apa kiej­tet­te kezé­ből a kala­pá­csot, majd annak meg­szer­zé­se érde­ké­ben dula­kod­tak. Végül a fiú a kala­páccsal fejen ütöt­te az apját, majd ami­kor ész­lel­te, hogy a férfi még élet­ben van, ismét nagy erő­vel fejen ütötte.

A férfi inter­ne­tes kere­sés ered­mé­nye­ként úgy hatá­ro­zott, hogy apja tes­tét kén­sav­ban fogja fel­ol­da­ni, ezért ren­delt 100 liter kén­sa­vat és egy 200 lite­res hor­dót. Ezt köve­tő­en a holt­tes­tét több darab­ra vágta, majd a test­ré­sze­ket a hor­dó­ba öntött kén­sav­ba helyez­te. A cse­lek­mény­re úgy derült fény, hogy néhány nap eltel­té­vel a sér­tett eltű­né­se miatt a szom­széd érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, azt azon­ban tagad­ta, hogy a holt­tes­tet feldarabolta.

A fér­fit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te miatt 7 év bör­tön­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a férfi a védő­jé­vel a cse­lek­mény erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek minő­sí­té­se érde­ké­ben, erre tekin­tet­tel pedig a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tá­sért beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indítványozta.

A vád­lott a cse­lek­mény után végig hig­gad­tan, tuda­to­san cse­le­ke­dett, ezért az erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés kizár­ha­tó. Ahe­lyett, hogy segít­sé­get kért volna, nyom­ban azon kez­dett el gon­dol­kod­ni, hogyan tudna a fele­lős­ség alól men­te­sül­ni, így az apja holt­tes­tét eltün­tet­ni és az orszá­got elhagy­ni. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott bün­tet­len elő­éle­té­nek túl­zott jelen­tő­sé­get tulaj­do­nít­va sza­bott ki az első­fo­kú bíró­ság indo­ko­lat­la­nul enyhe bün­te­tést, ezért indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés jelen­tős súlyosítását.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.