Főoldal » Hírek » Megölte az élettársát egy férfi – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az 52 éves férfi azért bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, mert ide­ge­sí­tet­te, hogy a nő az éjsza­ka folya­mán őt több­ször felébresztette. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. évtől élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel egy XVII. kerü­le­ti csa­lá­di ház­ban. Kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, ezután a vád­lott részé­ről rend­sze­re­sek vol­tak a trá­gár, han­gos szi­dal­ma­zá­sok, amik ese­ten­ként tett­le­ges­sé­gig fajultak.

A sér­tett rend­sze­re­sen sze­dett gyógy­sze­re­ket. 2020. feb­ru­ár 27-én az esti órák­ban a sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert vett be, ami­nek hatá­sá­ra kábult álla­pot­ba került, ezért az éjsza­ka folya­mán több­ször fel­éb­resz­tet­te a vád­lot­tat, hogy meg­kér­je, kísér­je ki őt a mellékhelyiségbe. 

A férfi a több­szö­ri ébreszt­ge­tés miatt egyre inge­rül­tebb lett, majd ami­kor a sér­tett ismét fel­éb­resz­tet­te, az ágy­ban fekvő nő nya­kát meg­ra­gad­ta és per­ce­kig leszo­rít­va tar­tot­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 52 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.