Főoldal » Hírek » Megölte az idős szomszédját - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­öl­te idős szom­széd­ját azért, hogy fel­ku­tas­sa és meg­sze­rez­ze az ott­ho­ná­ban tar­tott készpénzt.

Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, anya­gi gon­dok­kal küzdő férfi meg­él­he­té­sét alkal­mi mun­kák­ból és isme­rő­sök­től kapott köl­csö­nök­ből igye­ke­zett biztosítani.

2020. ápri­lis 9-én itta­san elha­tá­roz­ta, hogy a 89 éves, egye­dül élő szom­széd­nő­jé­től pénzt sze­rez. A ker­tek felől köze­lí­tet­te meg a házát, hogy a sér­tett n vegye észre, átmá­szott a kerí­té­sen, majd a tera­szon a neki hát­tal ülő idős nő mögé lépve őt több­ször fejen ütöt­te a magá­val vitt 45 cm hosszú seprűnyéllel.

Az idős sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fején csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás során elszen­ve­dett súlyos pszi­chés ter­he­lés miatt meg­halt: halá­lát heveny szív­meg­ál­lás okozta.

A férfi a vérző sér­tett fejét egy kony­ha­ru­há­val leta­kar­ta, ezután pénz után kez­dett kutat­ni a ház­ban. Ami­kor meg­ta­lál­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját, abból 12.000 forin­tot elvett, és elhagy­ta az ingat­lant. Később a fegy­ver­ként hasz­nált botot eléget­te. Néhány óra múlva vissza­ment, és tovább kuta­tott pénz után, míg az egyik szek­rény­ben egy nej­lon­zacs­kó­ban 1.320.000 forin­tot talált. Más­nap a zsák­má­nyolt pénz­ből egy balas­sa­gyar­ma­ti bolt­ban közel 40.000 forint érték­ben vásá­rolt édes­sé­get, élel­mi­szert, whis­kyt és sört, emel­lett mint­egy 46.000 forin­tot ado­má­nyo­zott egy egy­ház­kö­zös­ség­nek, vala­mint szom­széd­já­nak is fel­aján­lott 200.000 forin­tot, aki ezt nem fogad­ta el.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fegy­ház foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben vagyon­el­kob­zást alkal­maz­zon, és fizet­tes­se meg vele az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 6.400.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról az ügyész­ség 15 év fegy­ház és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-emberoles-galgagutan