Főoldal » Hírek » Megölte testvérét - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott itta­san köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ve­dett, haza­gya­lo­golt, s orosz­lá­nyi közös ott­ho­nuk­ban meg­öl­te a bátyját.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt ember­ölés bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt 12 év bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A vád­lott itta­san vezet­te gép­ko­csi­ját. Haza­ér­ve dula­ko­dott a test­vé­ré­vel - a sér­tet­tel -, akit egy 33 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajonett-késsel mell­ka­son szúrt. A test­vér a szú­rás követ­kez­té­ben meghalt.

A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, melyet a bíró­ság elfogadott.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a kisza­bott bün­te­tés szük­sé­ges és indo­kolt, ugyan­is az elkö­ve­tő több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt állt, itta­san, külö­nö­sen veszé­lyes esz­közt hasz­nál­va, köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re követ­te el az élet elle­ni bűncselekményt.