Főoldal » Hírek » Megölte újszülött csecsemőjét egy 16 éves lány – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú lány ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő eltit­kolt ter­hes­sé­ge után házuk hátsó udva­rán szült, majd az újszü­löt­tet a hideg­ben magá­ra hagyta. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott egy bor­so­di kis­vá­ros­ban együtt lakott a szü­le­i­vel. 2022. már­ci­us köze­pén inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon kap­cso­lat­ba került egy 20 éves fér­fi­val, aki­vel pár­kap­cso­lat­ba lép­tek, szü­lei azon­ban a kor­kü­lönb­ség miatt eltil­tot­ták tőle a fér­fit. A lány ennek elle­né­re több­ször sze­mé­lye­sen talál­ko­zott a fér­fi­val, majd teher­be esett, amit titkolt.

A 16 éves vád­lott 2023. feb­ru­ár végén, este, laká­suk hátsó udva­rán élve szü­le­tett lány­mag­za­tot hozott a világ­ra, elvág­ta a köl­dök­zsi­nórt, WC papírt tömött az újszü­lött szá­já­ba, majd magá­ra hagyta.

A lány a szü­lés követ­kez­té­ben kór­há­zi ellá­tás­ra szo­rult, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták a szü­lés tényét. A magá­ra hagyott cse­cse­mőt a kiér­ke­ző rend­őrök talál­ták meg, átad­ták a men­tő­egy­sé­gek­nek, azon­ban a kora­szü­lött gyer­mek az ellá­tat­lan­ság, a téli idő­já­rás­sal járó ala­csony külső hőmér­sék­let okoz­ta kihű­lés miatt elhunyt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.