Főoldal » Hírek » Megölték a hitelezőjüket - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben az elkö­ve­tők 2019. máju­sá­ban Szent­end­ré­re csal­ták hite­le­ző­jü­ket, egy újpes­ti vál­lal­ko­zót azzal az ígé­ret­tel, hogy meg­ad­ják neki a tar­to­zá­su­kat, azon­ban a fize­tés helyett megölték.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 augusz­tu­sá­ban emelt vádat három fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ember­ölés, vala­mint cso­por­to­san elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, aljas cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt az egyik vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A másik fér­fit 19 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 1.125.000 forint pénz­bün­te­tés­re, tár­su­kat 11 év fegy­ház­ra és 500.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az egyik férfi 2018 év végén 10.000.000 forint köl­csönt vett fel a későb­bi sér­tet­től, aki­nek több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re is halo­gat­ta annak vissza­fi­ze­té­sét, az szán­dé­ká­ban sem állt. Ellen­ben elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­tet meg kell ölni, terve vég­hez­vi­te­lé­hez meg­nyer­te a vele bará­ti kap­cso­lat­ban álló fér­fi­a­kat. 2019. május 6-án, dél­után, a pénz vissza­adá­sá­nak ígé­re­té­vel, a férfi a hite­le­ző­jét Újpes­ten az autó­já­ba fel­vet­te, majd csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a társa, míg a har­ma­dik férfi egy szent­end­rei kül­te­rü­le­ten előre meg­ásott sír­gö­dör­nél várta őket. 

Az egyik férfi a gép­jár­mű­ben a sér­tet­tet egy zsi­neg­gel meg­foj­tot­ta, majd a sír­hely­hez érve a banda a meg­halt hite­le­zőt meg­sza­ba­dí­tot­ta érté­ke­i­től és elás­ták. A zsák­má­nyolt órát és ékszert később elad­ták, a sér­tet­től elvett, mint egy 60.000 forint kész­pén­zen megosztoztak.

Az íté­le­tet az eljá­ró ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lot­tak és védő­ik azzal szem­ben tel­jes körű fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, vitat­va annak tény­be­li meg­ál­la­pí­tá­sa­it és jogi indokolását.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te mind­há­rom vádlottnál.

A másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét vala­mennyi vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/megoltek-a-hitelezojuket-a-nemfizeto-adosok-a-holttestet-elastak-a-nala-levo-ertekeit-eladtak-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/