Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megorrolt a rendőrökre, mert kivették az ágy alól - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint 2019. decem­ber végén, egy Mis­kolc kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó ingat­lan­ban rend­őri intéz­ke­dés tör­tént. A rend­őrök bemen­tek a házba és ott meg­ta­lál­ták az egyik ágy alatt fekvő vád­lot­tat. Fel­emel­ték a fek­he­lyet és fel­szó­lí­tot­ták, hogy kel­jen fel. Az alvás­ból ébre­dő vád­lott azon­nal agresszí­ven kér­dő­re vonta a rend­őrö­ket, hogy miért kel­tet­ték fel, és el akar­ta kül­de­ni őket a lakás­ból, de közöl­ték vele, hogy iga­zol­nia kell magát. A vád­lott ekkor trá­gár kije­len­té­sek­kel szi­dal­maz­ta őket, mire a rend­őrök úgy dön­töt­tek, hogy elő­ál­lít­ják. Ezt közöl­ték vele és meg­bi­lin­csel­ték. A vád­lott ezen még inkább fel­há­bo­ro­dott, és ami­kor beül­tet­ték a szol­gá­la­ti autó­ba, folya­ma­to­san tovább szi­dal­maz­ta és becs­mé­rel­te a rend­őrö­ket, és egyi­kü­ket leköp­te. Azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ki fogja irta­ni a családjukat.

A rend­őrök zak­la­tás vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tet­tek elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.