Főoldal » Archív » Megrendelésre lopta és bontotta az autókat-FOTÓKKAL

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik meg­ren­de­lés­re egy autó­már­ka típu­sa­it lop­ták és bon­tot­ták alkat­ré­sze­ik­re Ceg­léd környékén.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja 2017 janu­ár­já­ban sza­ba­dult egy kül­föl­dön letöl­tött sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből. Magyar­or­szág­ra haza­tér­vén nem volt mun­ka­he­lye, jöve­del­me. Fel­ke­res­te egy isme­rő­sét, a bűn­ügy másik vád­lott­ját, aki gép­ko­csik és gép­ko­csi alkat­ré­szek érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zott Pilisvörösváron. 

A két férfi meg­be­szél­te, hogy a jármű érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó vád­lott érte­sí­te­ni fogja a tár­sát arról, hogy mikor milyen alkat­rész­re van szük­sé­ge. Társa ellop­ja az igény­nek meg­fe­le­lő autót, azt szét­bont­ja, az alkat­ré­sze­ket pedig átad­ja a keres­ke­dő vád­lott­nak. A két férfi abban is meg­egye­zett, hogy csak egy autó­már­ka meg­ha­tá­ro­zott évjá­ra­tú darab­ja­i­val üzletelnek.

Az ello­pott gép­ko­csik szét­sze­re­lé­sé­hez műhely­re volt szük­ség. Ilyen műhelyt Ceg­lé­den, az egy­ko­ri lak­ta­nya terü­le­tén és egy Ceg­léd kör­nyé­ki tanyán találtak.

A ter­vek sze­rint az egyik férfi 2017 janu­ár­já­tól 2017 már­ci­u­sá­ig Buda­pest­ről, Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megye több tele­pü­lé­sé­ről lopott el 13 sze­mély­gép­ko­csit 850.000,- forint­tól 1,8 mil­lió forin­tig ter­je­dő értékben.

A lopott jár­mű­ve­ket a műhe­lyek­be vitte, ott har­ma­dik tár­suk­kal darab­ja­i­ra bon­tot­ták. Az autók motor­szá­mát kikö­szö­rül­ték, az alváz­szá­mot és a rend­szá­mot eltá­vo­lí­tot­ták, szét­da­ra­bol­ták. A keres­ke­dő vád­lott ren­de­lé­se sze­rint az alkat­ré­sze­ket – motor­blok­kot, motor­ház­te­tőt, lám­pá­kat, klí­ma­hű­tőt - Pilis­vö­rös­vár­ra szál­lí­tot­ták. Az éppen nem érté­ke­sít­he­tő alkat­ré­sze­ket elégették.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a három fér­fit, akik közül a lopá­so­kat elkö­ve­tő vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.