Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megszökött, majd templomtól, önkormányzati intézménytől lopott – vádemelés

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­ki­lenc éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016-ban lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt meg­szö­kött, majd Csong­rád megyé­ben kül­té­ri klí­ma­egy­sé­ge­ket, eresz­csa­tor­ná­kat lopott. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő­vel szem­ben 2016 már­ci­u­sá­ban egy elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás­ban lak­hely­el­ha­gyá­si tilal­mat ren­delt el a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság Csany­te­lek terü­le­té­re, amely­nek tech­ni­kai esz­köz­zel tör­té­nő ellen­őr­zé­sét is elren­del­te. A vád­lott az esz­közt levág­ta a lábá­ról, majd a tele­pü­lést elhagy­ta, a bün­te­tő­el­já­rás alól kivon­ta magát. A vád­lot­tal szem­ben emi­att elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki.

A vád­lott ezután 2016 ápri­li­sá­ban, Csong­rá­don, egy önkor­mány­za­ti intéz­mény két klí­má­já­nak kül­té­ri egy­sé­gét, a veze­té­kek és réz­csö­vek elvá­gá­sá­val lesze­rel­te, és az egy­sé­ge­ket elvit­te. A klí­ma­egy­sé­gek érté­ke mint­egy 240.000 forint volt. A vád­lott ugyan­eb­ben a hónap­ban, Fel­győn, egy ven­dég­lá­tó­egy­ség klí­má­já­nak 50.000 forint érté­kű kül­té­ri egy­sé­gét is lesze­rel­te a réz kábe­lek elvá­gá­sá­val, és azt eltu­laj­do­ní­tot­ta. A vád­lott szin­tén 2016 ápri­li­sá­ban, az egyik csong­rá­di temp­lom két, össze­sen 10.000 forint érté­kű réz eresz­csa­tor­ná­ját is eltá­vo­lí­tot­ta oly módon, hogy a tar­tó­sze­ge­cse­ket eltör­te. A vád­lott a klí­ma­egy­sé­ge­ket és a csa­tor­ná­kat nemes­fém­ként érté­ke­sí­tet­te, az eladás során pedig valót­la­nul akként nyi­lat­ko­zott, hogy a dol­gok az ő tulaj­do­ná­ban vannak.

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat töb­bek között, kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel és fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádolja.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.