Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megszülte, majd megölte gyermekét - az ügyészség letartóztatását indítványozta

A Fejér Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak az őri­zet­ben lévő nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. már­ci­us 15-éről 16-ára vir­ra­dó­an, Zichyúj­fa­lu­ban a szü­lést köve­tő­en meg­öl­te gyermekét.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. nya­rán a barát­já­tól váran­dós lett, de az álla­po­tát eltit­kol­ta, ter­hes­gon­do­zá­son nem vett részt, orvo­si ellá­tás­ban nem része­sült. A ter­helt a 2019. már­ci­us 15-éről 16-ára vir­ra­dó éjsza­kát a barát­ja neve­lő­ap­já­nak ingat­la­ná­ban töl­töt­te, és a haj­na­li órák­ban vajúd­ni kez­dett. Azt állí­tot­ta, hogy rosszul érzi magát, majd kiment a csa­lá­di ház mel­lék­épü­le­té­be, és meg­szül­te élet­ké­pes leány­gyer­me­két. Ezt köve­tő­en a cse­cse­mőt egy nya­ká­ra tekert műanyag­cső­vel meg­foj­tot­ta, a holt­tes­tet a mel­lék­épü­let­ben hagy­ta, majd rosszul­lét­re hivat­koz­va a barát­já­val haza­vi­tet­te magát.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott szö­kés­sel vagy elrej­tő­zés­sel kivon­ná magát a bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alól.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­tés­sel ren­de­li büntetni.